Informatie · Geheimhouding

De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor geheimhouding en bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit geldt voor zowel de dienstverlening als psycholoog, als de dienstverlening als mediator.

 

In de volgende gevallen kunnen voor de psychologische hulpverlening, na uw toestemming, gegevens naar derden worden gezonden dan wel ophgevraagd.

  • In de gezondheidszorg wordt uw huisarts beschouwd als de centrale post, waarbij alle informatie betreffende uw persoon samenkomt. Om die reden zend ik bij aanmelding en bij afsluiting een kort bericht aan uw huisarts. In het eerste contact zal ik u vragen of u al dan niet uw -schriftelijke- toestemming wenst te geven. Indien u dat niet wenst, zal dit zonder meer worden gerespecteerd, er worden dan geen vertrouwelijke gegevens aan uw  huisarts gemeld. 
  • Indien ik in het belang van uw behandeling overleg wens met derden (bijv. huisarts, bedrijfsarts, school, medebehandelaars). Overleg zal uitsluitend plaats vinden nadat ik dit met u besproken heb en nadat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.